ขั้นตอนการลงทะเบียน ปวช.2,3และปวส.2

ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. 2,3 และระดับ ปวส.2 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565