โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบถึงแนวทางการเรียนการสอน และ แจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)