รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่2 พนักงานราชการครูช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้เสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 (ส่วนที่3)พนักงานราชการครูสาขาช่างกลโรงงาน