การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวอชิรญา กองพรมราช หัวหน้างานความร่วมมือ นางสาวปริฉัตร์ เกิดสวัสดิ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายธีรภัทร์ มณีวงษ์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ โดยนางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนาม กับ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) โดยนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ผู้มีอำนาจลงนาม โดยที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี ๓ หลักสูตร คือ

๑.หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๒.หลักสูตรเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก

๓.หลักสูตรงานจักรยานยนต์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ จากรายวิชาที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยฯ จึงได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ต.หนองไม้แก่น

อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา