หน้าหลัก

RMS2012

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับ

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ

 

 

 

ผู้บริหาร

ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งหน้าที่

1

นายสุริยะ

จิตรพิไลเลิศ

คอ.ม  บริหารอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการ

2

นายจรินทร์

วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

3

นายสิทธิพัฒน์

เล็กชะอุ่ม

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการ อาชีวะและเทคนิคศึกษา

รองผู้อำนวยการ

4

นายธกร

ใหม่เอี่ยม

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

5

นายยุทธนา

อ่อนส้มกฤษ

ศษ.ม  การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ