การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ในระบบศธ.02

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 สามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนการดูผลการเรียนออนไลน์จากวิธีการด้านล่าง
2. หากติด 0 หรือ มส. ให้ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565