ผู้บริหาร

ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

นายทำเนียบ เชื้ออุ่น

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์

ตำแหน่งครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา