ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

นายสมหมาย ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
นายทำเนียบ เชื้ออุ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจงรักษ์ ตุมศิริ
ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ