ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

นายทำเนียบ เชื้ออุ่น
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
– ฝ่ายบริหารทรัพยากร
– ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
– ฝ่ายวิชาการ
– ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ