บุคลากรได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิตจุฬาภรณ์(ลาขวาง) ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุครูผู้ช่วยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดังนี้

นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

ได้รับการคัดเลือกและบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง 5 คน ได้แก่

นายธีรภัทร์ มณีวงษ์
ครูแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวสุวิมล มั่งจิตร์
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเอกวิทย์ โสวัต
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุริยา เฉลยกุล
ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ