รางวัล/ผลงานนักศึกษา ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566

ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานยนยนต์แก๊สโซลีน โดยมี นายนัฐวัฒน์ วงษา ครูผู้ควบคุมและนักศึกษา นายศิวกร สุนทรวิริยะกิจ นายพงศธร ทองตะนุนาม นายศุภวิชญ์ เข็มศิริ

ทีมแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ขึ้นรับโล่รางวัลชนะเลิศระดับชาติ จาก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566โดยมี ท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล