รางวัล/ผลงานนักศึกษา ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน

ครูผู้ควบคุม : นายนัฐวัฒน์ วงษา ตัวแทนนักศึกษา :

1. นาย ศิวกร สุนทรวิริยะกิจ ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

2. นาย พงศธร ทองตะนุนาม ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

3. นาย ศุภวิชญ์ เข็มศิริ ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.

ครูผู้ควบคุม : นางสาวอชิรญา กรองพรมราช

ตัวแทนนักศึกษา : 1. นายวิศรุต ไชยคิรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต