การเข้าร่วมกิจกรรมระดับชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง กับเทศบาลตำบลลาดขวาง ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประกวดนางนพมาศ ชนะเลิศ นางสาวรติมา ศรีวิเศษ ตำแหน่ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกเทคนิคการผลิต

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการทำกระทง