พิธีอุปสมบทหมู่ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ.)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) และคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ.) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ รองเจ้าคณะอำเภอ เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยทำการอุปสมบทหมู่ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 และลาสิกขาในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเวาลา 16 วัน จำนวน 52 รูป ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณครูวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์ ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 8 คน ที่ได้ร่วมอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ดังนี้

1) นายพีรภัทร สีหานาถ ปวส.1

2) นายคุปติ ขันธ์คามโภชก์ ปวส.2

3) นายวิทวัส รักษาวงษ์ ปวส.2

4) นายสุริพงษ์ โคตรดวงอ่ำ ปวส.2

5) นายสิวภพ ขุขันธิน ปวส.1

6) นายวงศธร เขียวละลิ้ม ปวช.3

7) นายอานนท์ สิงห์ขร ปวช.3

8)นายขจรศักดิ์ รุ่งเรื่อง ปวช.3