พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังกล่าว โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ทั้งภาคการผลิตและบริการในเชิงปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจ