พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และมีนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีจำนวน 200 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง