โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีการปฐมนิเทศ ให้ความรู้จากแต่ละฝ่าย ได้แก่ งานทะเบียน งานปกครอง งานวัดและประเมินผล งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม ทำกิจกรรมกลุ่ม ละลายพฤติกรรม นันทนาการ พบครูที่ปรึกษาในแต่ละแผนกวิชา และ ฟังบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมกับการเรียนรู้” โดยพระวิทยากร พระมหาพีรยุทธ โชติธมฺโม นักธรรมเอก เปรียญธรรม 3 ประโยค ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย