โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา นายสุชาติ เทียนทอง หัวหน้างานกิจกรรม นายสุริยา เฉลยกุล ครูที่ปรึกษาและทีมงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ ปวช.1,2 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

กิจกรรมในวันนี้ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกช่าง สมัครเป็นสมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ และในระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 สมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพช่างของแต่ละสาขาวิชา