การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย นายทำเนียบ เชื้ออุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 และระดับชั้น ปวส.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษาปลอดภัยและส่งเสริมการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพทางด้านทักษะอาชีพสติปัญญาความสามารถการแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบตลอดจนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์

  การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) และ พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ยอดกระโหม ผู้กำกับการสภ.แสนภูดาษ มาพบปะผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางและการป้องกันเหตุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567